İş

EY’den yeni yabancı yatırımcıları Avrupa’ya çekmek için 6 maddelik plan

EY, iki aşamalı Avrupa Ülke Çekicilik Araştırmasının 2023 versiyonunu yayınladı. Avrupa’daki en son doğrudan yabancı yatırım trendlerini ortaya koyan araştırmaya göre; ekonomik belirsizlikler yabancı yatırımı askıya aldı ve Avrupa’nın dönüşüm sürecinde başarılı olmak için yatırımcıların yeni gereksinimlerine uyum sağlaması gerekiyor. Yatırımcılar tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmak için öncelikli olarak Güney ve Doğu Avrupa’ya odaklanırken, Türkiye 321 proje ile yabancı yatırım projeleri sıralamasında beşinci sırada yer alıyor.

Uluslararası danışmanlık, kontrol ve vergi şirketi EY (Ernst & Young) tarafından hazırlanan 22. Avrupa Ülke Çekicilik Araştırması’na göre, ekonomik belirsizlikler nedeniyle Avrupa’da doğrudan yabancı yatırımlar durdu. Verilere göre Avrupa’ya doğrudan yabancı yatırım (DYY), 2022’de bir önceki yıla göre sadece %1 artarken, COVID-19 pandemisinin hemen öncesindeki 2019’a göre %7 daha düşük kaldı. Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya, toplam projelerin yaklaşık yarısını oluşturan doğrudan yabancı yatırımın çoğunu çekerek ilk üç sıralarını korumaya devam ediyor. Ancak 2022’de performansların da sınırlı olduğu görülüyor: doğrudan yabancı yatırım projeleri Fransa’da %3 (1.259 proje) artarken, İngiltere’de %6 (929) ve Almanya’da %1 (832) azaldı.

Pandeminin ardından Avrupa’daki yabancı yatırımın toparlanacağına dair işaretlere rağmen, Ukrayna’daki savaşın artçı şokları, zayıf ekonomik büyüme, tedarik zinciri kesintileri, yüksek enflasyon ve artan elektrik maliyetleri duraklamada rol oynadı. 2022 boyunca dünyanın dört bir yanındaki şirketler 44 Avrupa ülkesinde 5.962 sıfırdan yatırım ve genişleme projesi duyurdu. Bu, 2021’deki 5.877 projeye kıyasla yıllık yalnızca %1’lik bir artışı temsil ediyor. 2021’de %5’lik bir büyüme kaydedildi. Yatırımlar, 2017’de ulaşılan zirveden hala %10 daha düşük.

Araştırmanın bir parçası olan ‘C-suite’ anketi de katılımcı şirketlerin %29’unun elektrik krizinin doğrudan bir sonucu olarak planlanan yatırımlarını ertelediğini ortaya koyuyor. Doğrudan yabancı yatırımın bir sonucu olarak, Avrupa’da yaratılan toplam iş sayısı yıllık %16 düşüşle 343.634’e geriledi. Bu düşüş aynı zamanda Avrupa piyasalarındaki belirsizlik ortamında yatırımcıların temkinli yaklaşımının bir göstergesidir. Katılımcı şirketler, Avrupa genelinde yatırımları etkileyen en değerli üç risktir; artan faiz oranları (%45), yüksek enflasyon (%40) ve hızla artan kamu borç seviyeleri (%36).

Ankete katılan şirketlerin %67’sinin gelecek yıl Avrupa’da faaliyet göstermeyi veya faaliyetlerini genişletmeyi planladığını belirtmesi iyimserlik duygusunu gösteriyor. Avrupa’nın mevcut ve gelecekteki iş planlarında değerli bir yere sahip olduğunun da bir işaretidir. Bununla birlikte, hem AB’nin hem de üye ülkelerin küresel rekabete yönelik tepkilerine ilişkin beklentiler yüksektir.

Bu kapsamda EY; Avrupa kurumlarını ve ulusal hükümetleri iş inancını korumaya çağırarak, daha fazla doğrudan yabancı yatırımı çekmeye yardımcı olmak için üst düzey iş dünyası liderleriyle yapılan 500’den fazla görüşmeye dayanan altı adımlı bir plan sundu.

Planın ana hatları şöyle:

  • Avrupa, geleceğin işletmeleri için bir merkez olarak sunulmalı ve yatırımcılara, kıtanın Ar-Ge, fikri mülkiyet ve gelişmiş imalat da dahil olmak üzere mevcut güçlü yönlerinden nasıl yararlanabileceği konusunda güçlü bir mesaj vermelidir.
  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ’ler) yönelik güçlendirme güçlendirilmelidir. Avrupa ekonomisinin bel kemiğini ve GSYİH’nın yarısını oluşturan KOBİ’ler, Avrupa çapında yaklaşık 100 milyon kişiyi istihdam etmektedir. Ancak anket, 2023’te Avrupa’da genişlemeyi planlayan büyük şirketlere göre çok daha az sayıda KOBİ’nin (%79’a kıyasla %57) önümüzdeki üç yıldaki gelecekleri hakkında daha az iyimser olduğunu ortaya koydu.
  • Aynı zamanda Ar-Ge ve üretime yatırım teşvik edilmelidir. Anket, yöneticilerin %64’ünün Avrupa’daki Ar-Ge ayak izlerini artırmayı beklemesiyle, Ar-Ge’nin önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa’da yeni yatırım için en üst kategori olduğunu ortaya koydu. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için politika yapıcılar, küresel ekonomiyi yeniden şekillendiren yüksek teknolojili, yüksek değerli faaliyetlere yatırımı teşvik etmeye devam etmelidir.
  • İklim değişikliği ve ESG konusunda liderlik yapılmalıdır. anket; yatırımcıların Avrupa’nın çevresel liderliğinin avantajlarını kabul ettiğini ve sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda %61’inin Avrupa’yı rakiplerinden “daha ​​çekici” bulduğunu ortaya koydu. AB Yeşil Anlaşması ve ABD Enflasyon Azaltma Yasası son aylarda çatıştığından, Avrupa enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payını daha da artırmayı, karbondan arındırılmış enerjiye erişimi iyileştirmeyi ve ABD’nin rekabet mücadelesinden kaçınmayı hedeflemelidir.
  • Yeni nesil yetenekler geliştirilmeli… Yapay zekanın 2030 yılına kadar işgücü piyasasını büyük ölçüde alt üst edebileceği düşünülürken, pek çok coğrafyada İK kısıtlamalarının olduğu bir dönemde yeni nesil yeteneklerin teknoloji gibi kritik alanlarda yetiştirilmesi gündeme geliyor. , güç, mühendislik, sağlık veya bilgi bilimi Avrupa için bir rekabet avantajına dönüşmelidir.
  • Vergi ve düzenleyici rejimler modernize edilmelidir. Ar-Ge vergi kredisi sağlamak, 2023’te vergi politikasında yatırımcıların en önemli önceliğidir.

Yatırımcılar Güney ve Doğu Avrupa’ya odaklanıyor, Batı Avrupa birincil hedef olmaya devam ediyor

Araştırma, İtalya (%+17), Polonya (%+23), Portekiz (%+24), Romanya (%+86) ve Türkiye (+%86) gibi birçok güney, orta ve doğu Avrupa ülkesinde DYY projelerinde kaydedilen büyümeyi vurgulamaktadır ( +%22). çıkıyor. İspanya (%-10) ve Belçika’da (%-4) yatırımların yavaşladığı görülmektedir. Bu ülkeler, COVID-19 pandemisinin en ağır etkilerinin ardından 2021’de güçlü bir toparlanma göstermişti. Öte yandan İrlanda (+%21), büyük Amerikan şirketlerini cezbeden çevik ve iş dostu gündemini yansıtan önemli bir artış kaydederek karşı trend görünümü gösterdi. Fransa’nın performansı, Macron hükümeti tarafından yıllar önce uygulanan ve şimdi meyvelerini veren bir dizi istihdam reformuna dayanıyor. Birleşik Krallık, ticaret kısıtlamalarından ve Brexit’ten kaynaklanan emek baskılarından etkileniyor. Almanya’da, güçlü endüstriye rağmen, yabancı yatırımcıların cesareti, sıkı iş gücü piyasası ve yüksek karbonlu enerji karışımı nedeniyle cesaretini kırıyor.

Tedarik zincirlerini yeniden tasarlamak

Pek çok şirket için tedarik zincirinin “yakın-kısa” veya “arkadaş-kısa” yoluyla yeniden tasarlanması hala devam eden bir süreçtir. Araştırmaya katılan firmaların %52’si daha çok bölgesel bazlı tedarik modelleri oluştururken, %47’si müşterilerine daha yakın bölgelerde (yakın kıyıya yakın) üretim yapmayı tercih ediyor ve %46’sı faaliyetlerini iç pazarlarına taşıyor.

dijitalin yükselişi

2022 yılında doğrudan yabancı yatırım projeleri için en büyük şube; Yazılım ve BT hizmetleri sektörü, %8 artışla (2021’e kıyasla iki kat) toplam projelerin %20’sini oluşturdu. Bunu %27’lik artışla ticari hizmetler ve mesleki hizmetler sektörleri izledi. Ancak, ankete katılanların yalnızca %33’ü üretime yönelik yatırımlarını artırmayı planlıyor. Yöneticilerin %64’ünün önümüzdeki üç yıl içinde Ar-Ge faaliyetlerinde Avrupa’daki varlığını artırmayı hedeflemesi cesaret verici.

Türkiye güçlü performansıyla dikkat çekiyor

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşararaştırma sonuçlarını değerlendirdi:

“Doğrudan yabancı yatırım (DYY) Avrupa ekonomisi için kritik öneme sahiptir. Avrupa’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının değerli bir payı doğrudan buna bağlıdır ve bu da DYY’yi Avrupa için canlı ve sürdürülebilir büyümenin önemli bir bileşeni haline getirir. Bu nedenle EY, yirmi yılı aşkın bir süredir binlerce yatırımcıyı araştıran bir Avrupa Ülke Çekicilik Araştırması yürütmektedir. Çalışmanın en yeni iki aşamalı versiyonu değerli bilgiler içermektedir. Pandeminin ardından planlanan yatırımlardaki ciddi artış, doğrudan yabancı yatırımların büyük ölçüde geri döneceğinin işareti olarak görüldü. Ama bu olmadı. Avrupa’nın karşı karşıya olduğu jeopolitik, enerji ve ekonomik krizlerin etkisi açıktır. Büyümedeki duraklama, Avrupa piyasalarındaki belirsizlikler karşısında yatırımcıların temkinli yaklaşımının bir göstergesidir. Buradaki kilit soru, bu yavaşlamanın uzun vadeli mi yoksa nispeten kısa bir kayıp dönemi mi olacağıdır.”

“2022’de Avrupa’daki doğrudan yabancı yatırımın hayal kırıklığı yaratan gidişatına rağmen, gelecek hakkında iyimser olmak için hala nedenler var. Bastırılan talepten kaynaklanan toplam potansiyel, 2023 yılında planlanan proje sayısı ve ağır yeniden yapılanma, rasyonalizasyon ve maliyet optimizasyonu faaliyetleri gerektiren ekonomik koşullar dikkate alındığında, COVID-19 sonrası toparlanmanın imkansız değil, sadece ertelendiği söylenebilir. ”

“Yabancı yatırıma ev sahipliği yapan ilk 10 ülkeye baktığımızda İrlanda, Portekiz, İtalya, Türkiye, Polonya ve Romanya’da ciddi bir büyüme olması dikkat çekiyor. İspanya ve Belçika’da yatırımlar yavaşladı. İtalya (2021’e göre %17 artış), Polonya (%+23), Portekiz (%24), Romanya (%+86) ve Türkiye (+%22) güçlü performans gösterenlerin ortasında yer alıyor. Doğrudan yabancı yatırım projeleri sıralamasında beşinci sırada yer alan Türkiye’deki proje sayısının 2021’de 264 iken 2022’de 321’e çıktığını görüyoruz. Türkiye, üretim projeleri sıralamasında Fransa’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu alandaki proje sayısı 2021’de 230 iken 2022’de 257’ye yükseldi.”

EY Avrupa Çekicilik Araştırmasına EY sitesiüzerinden erişilebilir

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

borcka-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler