Ekonomi

Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi (3)

Ar-Ge ve tasarım merkezleri hariç, teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi yüzde 100’e çıkarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca onaylanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31 Aralık 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte yapım işi ihale edilecektir. konutun veya konutun daha önce ihalesi yapılmış ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Cumhurbaşkanlığı ile müteahhitler arasında alınan ihale kararları ve düzenlenen sözleşmeler, yapılacak ihalelerde damga vergisinden istisna edilecek. ihale (teklif verme) tarihi geçmemiştir.

Harçlar Kanunu’nda yapılan düzenleme ile iştirakten ayrılma yoluyla satışa konu her bir taşınmazın edinim süresinde ve ediniminde, edinimlerin süresi ve sayısına bakılmaksızın her bir zaman ve aşama alanından birer kez asgari maktu harç tutarı tahsil edilecektir. .

Karayolları Trafik Kanunu’na eklenen süreksizlik unsuru ve sürücülere uygulanan trafik idari para cezaları ile aktif ceza puanları silinecek ve bu durum ceza puanı hesabında dikkate alınmayacak.

Geçici olarak geri alınan ve ilgili kişiye teslim edilmeyen sürücü belgelerinin süreksiz geri çağırma işlemleri pasif hale getirilerek ilgili kişinin başvurusu üzerine iade edilecek ve bu durum müteakip tazmin süreci hesaplamalarında dikkate alınmayacaktır. .

Alkol ve uyuşturucu madde ile araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Hareketsiz durdurma süreleri ve ceza puanları, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüm adli ve idari işler bakımından ilgiliye herhangi bir hak veya istisna sağlamaz ve uygulanan trafik idari para cezalarını ortadan kaldırmaz.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile boru hatları veya elektrikle taşınan eşyanın ithalatına ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme döneminin katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenen katma değer vergisi, teller ve sürekli bir akış halinde, ithalat döneminde indirime tabi tutulabilir.

Sporcuların ücret ödemelerinden kesilen gelir vergileri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda “Amatör sporların desteklenmesi ve altyapı sporları eğitim tesisleri” başlığı altında düzenleme yapılmıştır.

Buna göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan bedel ödemelerinden kesilen gelir vergisi; yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine beyan edilip vadesinde ödenmesi şartıyla, vergi dairesi tarafından ilgili kulüp ve şirketler tarafından açılan özel hesaplara aktarılır.

Kanun, hangi harcamalarda kullanılabileceklerini ve harcamaların sonu özel hesaba alınan meblağların iadeye tabi tutularak belirlenir.

Düzenleme ile özel hesaba aktarılan tutarlar; Amatör spor faaliyetleri ile futbol kulüpleri ve futbol sporları anonim şirketlerinin altyapıları da dahil olmak üzere altyapı sporları eğitim tesislerinde spor faaliyetinde bulunan sporculara, antrenörlerine ve diğer spor personeline yapılan ödemelerde kullanılabilir. Bu fiyatlara, bu kapsamdaki sporcu, antrenör ve diğer spor personelinin iaşe, barınma, yol, sağlık, eğitim ve öğretim giderleri ile hazırlık kampları, karşılaşma, malzeme ve teçhizat, federasyon vizesi, lisans, kayıt ve katılım dahildir. amatör ve altyapı faaliyetlerinde. Harcamalar için de kullanılabilir.

Yönetmelik ile özel hesaba aktarılan bedellerin amatör spor faaliyetleri, kurulmuş veya kurulacak spor eğitim tesisleri ile futbol kulüpleri ve futbol sporları anonim şirketlerinin altyapıları da dahil olmak üzere sporcuların eğitim ve öğretimi için kullanılması mümkün olacak. .

Özel hesaba aktarılan meblağlar, altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerin işletilmesi ve bakımı için yapılan harcamalar ve bu tesislerde görev yapan misyoner işçilerin ücretleri için de kullanılabilecektir.

Yasa ile spor kulüpleri ve bu spor kulübünün iştiraki veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine iade edilebilecek ve özel dikkate alınıp harcanmayacak bedellerden transfer edebilecek. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından iade alınmadan önce yapılan harcamalar, daha sonra özel hesaba aktarılan tutarlardan karşılanabilir.

Özel hesaba aktarılan fiyatlar ve bu tutarlardan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, tüketim, indirim veya gider olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldıkları vergilendirme dönemi için gelir vergisi olarak özel hesap açan mükellef adına mahsup edilecek ve gecikme faizi hesaplanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı, iade edilecek bedelleri yüzde 50’ye kadar indirip yasal düzeye getirme yetkisine sahip olacak.

Özel hesabın oluşturulması ve yönetimi ile bu hesaba aktarılan fiyatların kullanımı ve kontrolü ile unsurun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Gençlik ve Spor Bakanlığı.

Bu konuda yapılan düzenleme, kanunun yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girecek.

Başkanın teşvikleri artırma yetkisi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan düzenleme ile teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi yüzde 100’e çıkarıldı. Cumhurbaşkanına verilen yetkinin meslek kümelerine göre kullanılması mümkündür.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle; Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen menfaatlerine ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının istisna edilmeyen kurum kazancından indirilmesi kabul edilmeyecektir. Bu Kanun kapsamındaki bölünme işlemlerinden sonra oluşanlar da dahil olmak üzere katılma paylarının alımına ilişkin finansman giderleri kurum kazancından indirilebilir.

Bu Yönetmelik, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve menfaatlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sigortacılık Kanununda yapılan değişiklik ile zararın giderilmesi ve tazminatın ödenmesine ilişkin usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen şekilde, belgelendirme, takip ve kontrol esaslarına uygun olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yöntemleri ve orijinalleri belirlenen yeni ürünlerin eşdeğerliği belgelendi. Kullanım adabı ve esasları Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir. Motorlu taşıtlarda garantinin korunmasına ilişkin ilgili mevzuat kararları gizli kalacaktır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri hariç teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi, yüzde 100’e yükseltilir.

Cumhurbaşkanına verilen yetkinin meslek kümelerine göre kullanılması mümkündür.

14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda da düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanununa göre tahsil edilecek emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanununa göre alınması gereken vergi, harç ve katılma paylarının tahsil edilmeme süresi, Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinin geçerli olduğu süre ve bu yerlerdeki içme ve kullanma suyu ücreti en düşük olanlardır. Düşük tarifenin yüzde 25’i geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin kararın süresi ile tek mahalle haline getirilen beldelerde içme ve kullanma suyu için alınacak bedele ilişkin hükmün süresi uzatıldı. Mevcut en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde tüzel kişiliğin kaldırılması, 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor.

Bu Yönetmelik, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile katılma payı ve pay alımı için yapılan ve dönem sonuna isabet eden finansman giderlerinin, dönemden sonraki bölümü alan kuruluş tarafından indirilebileceğine açıklık getirilmiştir.

Bu kapsamda önceki dönemlerde finansman giderlerini mahsup eden mükelleflerin herhangi bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmaması sağlanmakta ve uygulamada uyuşmazlıkların sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

Kanuna göre, anılan unsur çerçevesinde indirime tabi tutulan katma değer vergilerine ilişkin vergi incelemeleri veya tarhları, ilgili vergi mükelleflerine ait konunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde de mükellefler tarafından mahsup edilmektedir. sürekli akış halinde olan, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan malları ithal eden vergi mükellefleri. Tarhiyat yapılmayacak, vergi cezası uygulanmayacak, varsa açılan davalardan feragat edilmek, tahakkuk etmiş bedeller iptal edilmek ve tahsil edilen bedeller iade edilmemek kaydıyla geçmiş tarhiyat ve cezalardan feragat edilecektir. .

Tütün üreticilerine ÖTV desteği

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 31 Aralık 2024 tarihine kadar tütün üreticileri kooperatifleri tarafından üretilen “tek tütün çeşidinden üretilen sarmaşık kıyılmış tütün ürünü” niteliğindeki ürünlerin tesliminde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler